1. ArchDaily
  2. Huangguang

Huangguang

Hi Ladders High / One Take Architects

Hi Ladders High Bird Fish. Imagen © Wei Kang, Kexin Li, Xinyuan Cai, Yufei Shi
Hi Ladders High Bird Fish. Imagen © Wei Kang, Kexin Li, Xinyuan Cai, Yufei Shi

Hi Ladders High Qijun. Imagen © Wei Kang, Kexin Li, Xinyuan Cai, Yufei Shiexhibición. Imagen © Wei Kang, Kexin Li, Xinyuan Cai, Yufei Shiexhibición. Imagen © Wei Kang, Kexin Li, Xinyuan Cai, Yufei ShiHi Ladders High Qijun. Imagen © Wei Kang, Kexin Li, Xinyuan Cai, Yufei Shi+ 65

Huangguang, China
  • Arquitectos: One Take Architects
  • Área Área del proyecto de arquitectura Área:  50
  • Año Año del Proyecto de arquitectura Año:  2018