1. ArchDaily
  2. Frederikshavn

Frederikshavn

New City School, Frederikshavn / Arkitema Architects

Cortesía de Arkitema
Cortesía de Arkitema
Frederikshavn, Dinamarca

Cortesía de ArkitemaCortesía de ArkitemaCortesía de ArkitemaCortesía de Arkitema+ 8