1. ArchDaily
  2. 基町 (Moto Machi)

Ji Ting Moto Machi

Vivienda en Uchigami / Keisuke Kawaguchi + K2-Design

© Koji Fujii© Koji Fujii© Koji Fujii© Koji Fujii+ 25

基町 (Moto-machi), Japón
  • Arquitectos: Keisuke Kawaguchi + K2-Design
  • Año Año del Proyecto de arquitectura Año:  2012 Año:  2012